Kwatta zoekt 2 Kandidaten algemeen bestuurslid

Vacature

Theatergroep Kwatta zoekt voor haar bestuur twee algemeen leden met een achtergrond in het culturele veld of in het bedrijfsleven. Gezien de huidige samenstelling gaat de voorkeur uit naar een vrouw. Iemand die affiniteit heeft met jeugdtheater, beschikt over een relevant landelijk netwerk binnen de culturele sector of het bedrijfsleven en daarbinnen en buiten als ambassadeur voor Kwatta wil optreden.

Van het bestuur, dus ook van het kandidaat algemeen lid, wordt verwacht dat hij/zij meedenkt over het vormgeven van het cultureel ondernemerschap van de stichting en in de vorm van lobby en ambassadeurschap ondersteunt bij het mobiliseren van het maatschappelijk draagvlak van Kwatta.

Het beoogd bestuurslid heeft:

• een open vizier en houding;
• de drive om Theatergroep Kwatta in zakelijk en bestuurlijk opzicht verder te professionaliseren;
• kennis van de culturele sector zowel in Nederland als daar buiten;
• kennis van sponsoring en fondsenwerving;
• bestuurlijke ervaring;
• affiniteit met het werkveld en de activiteiten van Theatergroep Kwatta.

De geraamde tijdsbesteding is in ieder geval 6 dagdelen per jaar. De functie is onbezoldigd.

Theatergroep Kwatta werkt volgens het bestuur-directie model.
Bij het bestuur-directie model is het hele bestuurlijke proces in handen van het bestuur. Het bestuur bestaat uit leden die deze functie onbezoldigd vervullen. Het bestuur heeft de bestuurlijke taken gedelegeerd aan de directie. Het bestuur blijft echter volledig verantwoordelijk. Ook de toezichthoudende functie wordt door het bestuur vervuld. Deze functie krijgt vooral gestalte in de onderlinge afstemming tussen de bestuursleden en de door hen gehanteerde principes uit de code.

Het streven is om in 2015 over te stappen op het Raad van Toezicht model.

Het bestuur werkt volgens de principes van de Governance Code Cultuur.

• Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur;
• Het bestuur kiest het besturingsmodel van de organisatie bewust;
• Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie. Het bestuur is in- en extern duidelijk over de taken, bevoegdheden en werkwijze;
• Bestuurders vermijden elke vorm van belangenverstrengeling;
• Het bestuur is verantwoordelijk voor financieel beleid en risicobeheer door sluitende interne procedures en externe controle.